O nás

Občianske združenie Kopčianska lipka združuje tých, ktorým záleží na životnom prostredí.

Predmetom činnosti nášho občianskeho združenia je:

-ochrana zelene a jej tvorba,

-zmapovanie kultúrnych a prírodných pamiatok a zaujímavostí v katastri obce,

– budovanie záujmu verejnosti o hmotné a nehmotné prírodné a kultúrne dedičstvo  vrátane aktivít na jeho ochranu,

– organizovanie podujatí, edukačných aktivít pre obyvateľov obce, turistov a návštevníkov obce,

–  projekty zamerané na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva územia, ochranu životného prostredia s dôrazom na separovanie odpadu,

–  fyzická ochrana prírody- stromov,  ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov,  riešenie environmentálnych problémov.

– spolupráca s inými občianskymi združeniami a subjektami s podobným zameraním.